HARAM

Community Value Change, Dream Contact Center

채용공고

board view
[광주센터][캐리어에어컨] A/S고객센터 인바운드(2개월단기)상담사모집(광주센터)
모집 시작일 / 2022-11-21 모집 종료일 / 2022-12-31 모집 인원 / 00명

803ec809be68f0dfdde6d1ecbc2d6b0b_1669008116_5816.jpg
803ec809be68f0dfdde6d1ecbc2d6b0b_1669008120_6496.jpg